news - FMO en complex projecten (Dutch only)

NEWS

FMO en complex projecten (Dutch only)

October 15, 2019

Dagblad Trouw heeft een artikel gepubliceerd over een aantal bestaande en voormalige investeringen van FMO. In deze reactie willen we graag onze visie geven op dit artikel.

Als ontwikkelingsbank hebben wij de expliciete opdracht om investeringen te doen die de markt laat liggen omdat zij deze als te risicovol beschouwt. Omdat er geen economische of financiële infrastructuur is, omdat landen als ‘fragiel’ beschouwd worden, omdat een investering gedurfde of nog onbeproefde innovaties betreft, of bijvoorbeeld omdat de looptijd van een investering langer is dan de meeste partijen aandurven.

Kortom wij investeren in ondernemers in de moeilijkste markten van deze wereld die geen financiering van de commerciële markt kunnen krijgen.

Al onze investeringen dienen, behalve additioneel aan de markt, bovendien bij te dragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN, specifiek: het verminderen van ongelijkheid (SDG10), het verminderen van klimaatrisico’s (SDG13) en het bijdragen aan werkgelegenheid (SDG8). Bij elke financiering dan wel investering die wij doen, komen we een contract overeen inzake de verbeteringen die doorgevoerd dienen te worden op het gebied van mensenrechten, milieustandaarden en aspecten rondom zeggenschap in de private onderneming. Binnen FMO zijn meer dan 60 mensen gespecialiseerd in deze aspecten van onze transacties. Daarnaast huren we zeer regelmatig externe experts in om aanvullend, onafhankelijk advies te geven. Het totale besluitvormingsproces kan tussen twee maanden en vier jaar duren, afhankelijk van de complexiteit van het project, de bevindingen van het vooronderzoek, de Due Diligence, en de nog benodigde acties van externe partijen.

Het realiseren van deze verbeteringen door de gefinancierde onderneming monitoren wij gedurende de looptijd van het contract. Regelmatig stellen we additioneel geld beschikbaar ten behoeve van dit verbeteringsproces. In de meeste gevallen worden de verbeteringen ook doorgevoerd. Bij de projecten die door Trouw genoemd worden, is dit niet altijd het geval geweest. De genoemde voorbeelden betreffen vier projecten in onze huidige portefeuille en drie projecten waaraan we in het verleden hebben gewerkt, waarvan er één nooit tot ontwikkeling is gekomen. De genoemde projecten in onze huidige portefeuille staan onder actief management. Een deel van de opgenomen voorbeelden herkennen we; een deel ook niet. Aanvullende signalen op de informatie die wij al tot onze beschikking hebben, nemen wij zeer serieus en onderzoeken we. We erkennen dat in sommige gevallen, ondanks alle zorgvuldigheid die we betracht hebben, zaken toch echt verkeerd zijn gelopen en dat wij dingen anders hadden moeten doen. Daarnaast evalueren we altijd wat we in de toekomst beter kunnen doen, om, waar mogelijk, herhaling te voorkomen en processen aan te
scherpen. Wij als FMO vinden deze incidenten echt afschuwelijk en betreuren het ten zeerste dat ze hebben plaatsgevonden. We nemen hierbij onze verantwoordelijkheid om zaken waar mogelijk te herstellen of te verbeteren, echter door lokale omstandigheden is dit niet altijd op korte termijn mogelijk.

De zeven in Trouw genoemde projecten behoren bij onze moeilijkste projecten van de circa 1500 projecten van de afgelopen 10 jaar, allen gekenmerkt door uiterst ingewikkelde en genuanceerde omstandigheden. Met de wijsheid van achteraf zijn er natuurlijk zaken die we anders hadden moeten cq kunnen doen. De realiteit van onze dagelijkse omgeving is helaas zo dat we incidenten nooit helemaal kunnen voorkomen. Wat we moeten blijven doen, is leren van deze voorvallen en beter worden. We leren dan ook van ons onafhankelijke klachtenmechanisme, van de diverse evaluaties die regelmatig gedaan worden op onze gehele organisatie, van onze partners en internationale regelgeving waar we ons als FMO aan houden. We leren elke dag het meest van de afwegingen die we moeten maken rondom de dilemma’s van onze projecten waarbij wij rekening houden met de brede groep van stakeholders (belanghebbenden) rondom deze projecten.

In de afgelopen 20 jaar is Environmental, Social & Governance (ESG) in toenemende mate geïntegreerd in ons investeringsproces en in onze bedrijfsvoering. Een overzicht van de meest recente verbeteringen:

 • 2017: publicatie van onze nieuwe Sustainability Policy die op basis van een uitgebreid extern
  consultatieproces tot stand is gekomen;
 • 2017-2018: ontwikkeling van position papers en beleid op het gebied van mensenrechten, gender,
  land governance, coal, dierenwelzijn, hydro power en verantwoord belastingbeleid;
 • 2018: ontwikkeling van een mensenrechten toolkit met specifieke richtlijnen voor onze Due Diligence
  en voor mensenrechtenactivisten;
 • 2019:uitbreiden en verankeren van expertise op ESG-beleid en -monitoring (team van ruim 60 ESG
  professionals).

Onze stakeholders hebben bovendien uitgesproken dat we transparanter zouden mogen zijn over onze voorgenomen projecten en over onze investeringsdilemma’s. Ook hierin zijn verbeteringen doorgevoerd:

 • 2014: oprichting van een Independent Complaints Mechanism waar zorgen over onze investeringen gemeld en – indien ontvankelijk verklaard – onderzocht worden;
 • 2017: ex-ante disclosure (30 dagen) voor de meest risicovolle projecten; 2018: ex-ante disclosure (30 dagen) voor al onze voorgenomen investeringen;
 • Sinds 2018: regulier overleg met maatschappelijke organisaties over de dilemma’s die met sommige van onze meer complexe investeringen gepaard gaan;
 • 2019: publicatie van ons eerste mensenrechtenrapport in lijn met de UN Guiding Principles on Business and Human Rights Reporting Framework.

Tot slot zullen we ook in ons FMO jaarverslag over 2019 meer transparantie en aandacht inruimen rondom de risico’s van onze investeringen.

Share this page